23 thg 11, 2013

TIỂU LUẬN + BÀI THU HOẠCH GDQP


BÀI THU HOẠCH


1. Đền Gióng 
Giợi ý        Bài mẫu
2. Bảo tàng Phòng không không quân
Giợi ý        Bài mẫu


100 ĐỀ TÀI VIẾT TIỂU LUẬN MÔN GDQP – AN


1.      Quan điểm của chủ nghĩa MLN về chiến tranh? Rút ra ý nghĩa thực tiễn trong tình hình hiện nay? Trách nhiệm sinh viên?

2.      Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh? Ý nghĩa thực tiễn trong tình hình hiện nay? Trách nhiệm sinh viên?

3.      Mối quan hệ chính trị và chiến tranh? Ý nghĩa thực tiễn trong tình hình hiện nay? Trách nhiệm sinh viên?

4.      Quan điểm của chủ nghĩaMLN về quân đội? Ý nghĩa thực tiễn trong tình hình hiện nay? Trách nhiệm sinh viên?

5.      Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội? Ý nghĩa thực tiễn trong tình hình hiện nay? Trách nhiệm sinh viên?

6.      Những giá trị sáng tạo của Hồ Chí Minh trong tổ chức và xây dựng QĐND Việt Nam? Ý nghĩa thực tiễn trong tình hình hiện nay? Trách nhiệm sinh viên?

7.      Quan điểm của chủ nghĩa MLN, tư tưởng Hồ Chí Minh về nguồn gốc, bản chất của chiến tranh? Ý nghĩa thực tiễn trong tình hình hiện nay? Trách nhiệm sinh viên?

8.      Quan điểm của chủ nghĩa MLN, tư tưởng Hồ Chí Minh về xem xét, đánh giá tính chất của chiến tranh? Ý nghĩa thực tiễn trong tình hình hiện nay? Trách nhiệm sinh viên?

9.      Tại sao trong xây dựng quân đội phải quán triệt tư tưởng chỉ đạo “người trước, súng sau”? Ý nghĩa thực tiễn trong tình hình hiện nay? Trách nhiệm sinh viên?

10. Nguyên tắc xây dựng quân đội kiểu mới của Lê nin? Ý nghĩa của nó trong tình hình hiện nay? Trách nhiệm của sinh viên trong tình hình hiện nay?

11. Tính tất yếu khách quan của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc XHCN? Ý nghĩa thực tiễn trong tình hình hiện nay? Trách nhiệm sinh viên?

12.  Bằng thực tiễn lịch sử cách mạng thế giới, cách mạng Việt Nam chứng minh rằng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN là một tất yếu? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

13.    Quan điểm của Chủ nghĩa MLN về bảo vệ Tổ quốc XHCN? Ý nghĩa thực tiễn trong tình hình hiện nay? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

14. Quan điểm của Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN? Rút ra những ý nghĩa thực tiễn và trách nhiệm sinh viên?

15. Từ thực trạng tình hình hiện nay hãy đề xuất những giải pháp chủ yếu để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

16. Từ khái niệm quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, so sánh làm rõ những điểm giống và khác nhau giữa quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân? Rút ra những ý nghĩa thực tiễn và trách nhiệm sinh viên?

17. Tính chất của nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân Việt Nam, rút ra những ý nghĩa thực tiễn và trách nhiệm sinh viên?

18. Thực trạng và những giải pháp để xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần vững mạnh trong tình hình hiện nay? Trách nhiệm sinh viên?

19. Thực trạng và những giải pháp để xây dựng tiềm lực kinh tế vững mạnh trong tình hình hiện nay? Trách nhiệm sinh viên?

20. Thực trạng và những giải pháp để xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ vững mạnh trong tình hình hiện nay? Trách nhiệm sinh viên?

21. Thực trạng và những giải pháp để xây dựng tiềm lực quốc phòng - an ninh vững mạnh trong tình hình hiện nay? Trách nhiệm sinh viên?

22. Đặc điểm của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Trách nhiệm sinh viên?

23. Tính chất của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

24. Tiến hành chiến tranh nhân dân toàn dân đánh giặc lấy LLVT nhân dân làm nòng cốt. Kết hợp tác chiến của LLVT địa phương với tác chiến của các binh đoàn chủ lực? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

25. Tiến hành chiến tranh nhân dân toàn diện kết hợp chặt chẽ đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, lấy đấu tranh quân sự làm chủ yếu, lấy thắng lợi trên chiến trường là yếu tố quyết định để dành thắng lợi trong chiến tranh? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

26. Chuẩn bị đầy đủ chu đáo cả nước và từng khu vực để đánh lâu dài. Ra sức thu hẹp không gian, rút ngắn thời gian của chiến tranh, dành thắng lợi càng sớm càng tốt? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

27. Kết hợp tác chiến với xây dựng, vừa kháng chiến vừa xây dựng, ra sức sản xuất thực hành tiết kiệm, giữ gìn bồi dưỡng lực lượng ta, càng đánh càng mạnh? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

28. Kết hợp đấu tranh quân sự với bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trấn áp kịp thời mọi âm mưu và hành động phá hoại gây bạo loạn? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

29. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy tinh thần tự lực tự cường, tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên thế giới? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

30. Những giải pháp để tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc giành thắng lợi? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

31. Trình bày tư duy mới bảo vệ Tổ quốc được thể hiện trong mục tiêu của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

32. Làm rõ nội dung tư duy mới được thể hiện trong việc xác định đối tượng, đối tác cách mạng Việt Nam; đối tượng tác chiến của chiến tranh nhân dân Việt Nam? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

33. Làm rõ nội dung tư duy mới bảo vệ Tổ quốc trong phương thức bảo vệ Tổ quốc, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

34. Phương hướng xây dựng QĐND và CAND Việt Nam? Vì sao yếu tố cách mạng có vai trò quyết định trong phương hướng xây dựng QĐND và CAND? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

35. Thực trạng tình hình LLVT nhân dân Việt Nam? Những giải pháp cơ bản để xây dựng LLVT nhân dân vững mạnh? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

36. Làm rõ những nguyên tắc xây dựng LLVT nhân dân Việt Nam? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

37. Nguyên tắc Đảng lãnh đạo LLVT nhân dân? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

38. Nguyên tắc xây dựng LLVT nhân dân vững mạnh toàn diện, lấy chất lượng làm chính, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

39. Nguyên tắc tự lực tự cường xây dựng LLVT nhân dân vững mạnh? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

40. Phương hướng xây dựng QĐND, CAND? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

41. Phương hướng xây dựng lực lượng dự bị động viên? Thực trạng và những giải pháp xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

42. Phương hướng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ? Thực trạng và những giải pháp xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

43. Vấn đề động viên công nghiệp quốc phòng? Thực trạng và những giải pháp để thực hiện tốt công tác động viên công nghiệp quốc phòng trong tình hình hiện nay? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

44. Xây dựng LL dân quân tự vệ lấy chất lượng làm chính? Nội dung, yêu cầu và các giải pháp để không ngừng nâng cao chất lượng dân quân tự vệ? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

45. Những nét đặc sắc về tư tưởng tiến công trong nghệ thuật đánh giặc giữ nước của cha ông ta? Rút ra ý nghĩa thực tiễn trong tình hình hiện nay? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

46. Nét đặc sắc của nghệ thuật dùng mưu kế đánh giặc trong lịch sử đấu tranh giữ nước của cha ông ta? Rút ra ý nghĩa thực tiễn trong tình hình hiện nay? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

47. Làm rõ nghệ thuật lấy nhỏ đánh lớn, lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh là nét đặc sắc tiêu biểu trong nghệ thuật đánh giặc giữ nước của cha ông ta? Rút ra ý nghĩa thực tiễn trong tình hình hiện nay? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

48. Nghệ thuật tổ chức các trận đánh lớn kết thúc chiến tranh là nghệ thuật xuyên suốt trong lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc ta? Rút ra ý nghĩa thực tiễn trong tình hình hiện nay? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

49. Nghệ thuật chiến trang nhân dân, toàn dân, toàn diện trong lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc ta? Rút ra ý nghĩa thực tiễn trong tình hình hiện nay? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

50. Những nét đặc sắc trong văn hóa quân sự Việt Nam của cha ông ta? Rút ra ý nghĩa thực tiễn trong tình hình hiện nay? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

51. Làm rõ nghệ thuật chiến lược của Đảng ta qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ? Rút ra ý nghĩa thực tiễn trong tình hình hiện nay? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

52. Vận dụng những bài học kinh nghiệm về nghệ thuật quân sự vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay? Rút ra ý nghĩa thực tiễn trong tình hình hiện nay? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

53. Nghệ thuật chiến dịch, chiến thuật của Đảng ta qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ?  Rút ra ý nghĩa thực tiễn trong tình hình hiện nay? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

54. So sánh làm rõ điểm giống, khác nhau và mối quan hệ giữa “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ và gây rối? Rút ra ý nghĩa thực tiễn trong tình hình hiện nay? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

55. Tính chất nguy hiểm của “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ? Rút ra ý nghĩa thực tiễn trong tình hình hiện nay? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

56. Vì sao phải kết hợp giữ vững bên trong với tích cực phòng chống từ bên ngoài trong phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

57. Những giải pháp phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ? Rút ra ý nghĩa thực tiễn trong tình hình hiện nay? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

58. Mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm, phương châm phòng chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch? Rút ra ý nghĩa thực tiễn trong tình hình hiện nay? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

59. Làm rõ đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” là cuộc đấu tranh giai cấp, dân tộc gay go, quyết liệt, phức tạp, lâu dài trên mọi lĩnh vực? Rút ra ý nghĩa thực tiễn trong tình hình hiện nay? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

60. Làm rõ đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu trong các nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình hiện nay? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

61. Làm rõ để đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” có hiệu quả cần phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

62. Chủ quyền lãnh thổ quốc gia? Những chủ trương và giải pháp để xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

63. Biên giới quốc gia? Chủ trương và những giải pháp cơ bản để xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

64. Xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia là nội dung quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

65. Chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm của dân tộc Việt Nam? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

66. Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, giải quyết các vấn đề tranh chấp thông qua đàm phán hòa bình, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích chính đáng của nhau? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

67. Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia là sự nghiệp của toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, LLVT là nòng cốt? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

68. Biển đảo Việt Nam? Những giải pháp để bảo vệ chủ quyền biển đảo? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

69. Biển đảo Việt Nam? Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta trong giải quyết tranh chấp đối với biển đảo? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

70. Quan điểm của chủ nghĩa MLN, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và giải quyết các vấn đề về dân tộc? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

71. Tình hình dân tộc ở Việt Nam hiện nay? Âm mưu thủ đoạn của địch lợi dụng vấn đề dân tộc chống phá cách mạng Việt Nam? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

72. Tình hình dân tộc ở Việt Nam hiện nay? Quan điểm, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta hiện nay? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

73. Quan điểm của Chủ nghĩa MLN, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và giải quyết vấn về tôn giáo? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

74. Tình hình tôn giáo ở Việt Nam và chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

75. Âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam? Giải pháp phòng chống? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

76. Tình hình tôn giáo ở Việt Nam? Âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

77. Mặt chính trị và mặt tư tưởng của tôn giáo? Mối quan hệ giữa hai mặt chính trị và tư tưởng trong giải pháp vấn đề tôn giáo? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

78. Tôn giáo còn tồn tại lâu dài trong lịch sử, còn là nhu cầu tinh thần của một bộ phận quần chúng nhân dân? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

79. Tính tất yếu khách quan của việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với không ngừng tăng cường củng cố quốc phòng- an ninh? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

80. Tư duy mới của việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với không ngừng tăng cường củng cố quốc phòng- an ninh trong tình hình hiện nay? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

81. Thực trạng tình hình và những giải pháp chủ yếu để kết hợp có hiệu quả kinh tế xã hội với quốc phòng – an ninh? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

82. Những quan điểm mới về kết hợp kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh được thể hiện trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

83. Vị trí, vai trò, nội dung của việc kết hợp kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh trong xác định chiến lược phát triển kinh tế xã hội? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

84. Vị trí, vai trò, nội dung của việc kết hợp kinh tế - xã hội với không ngừng tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh trong các vùng lãnh thổ? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

85. Vị trí, vai trò, nội dung của việc kết hợp kinh tế - xã hội với không ngừng tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh trong các ngành, các lĩnh vực kinh tế chủ yếu? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

86. Vị trí, vai trò, nội dung của việc kết hợp kinh tế - xã hội với không ngừng tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh trong hoạt động đối ngoại? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

87. Vị trí, vai trò, nội dung của việc kết hợp kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

88. Từ tình hình quốc tế, khu vực, trong nước, làm rõ tư duy mới trong xác định đối tác, đối tượng đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

89. Làm rõ quan điểm: Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước, nhân dân làm chủ, công an là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

90. Làm rõ mối quan hệ giữa xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội phải đi đôi với bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; giữa xây dựng với bảo vệ Tổ quốc XHCN? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

91. Trình bày những nhận thức cơ bản về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

92. Nội dung cơ bản của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

93. Những nhiệm vụ cơ bản của hoạt động phòng chống tội phạm? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

94. Chủ thể và nguyên tắc tổ chức hoạt động phòng chống tội phạm? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

95. Các giải pháp phòng ngừa tội phạm? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

96. Chủ trương, quan điểm, các quy định của pháp luật về phòng chống tội phạm xã hội? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

97. Tệ nạn ma túy? Giải pháp phòng chống? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

98. Tệ nạn mại dâm? Giải pháp phòng chống? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

99. Tệ nạn cờ bạc? Giải pháp phòng chống? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?

100.Tệ nạn mê tín dị đoan? Giải pháp phòng chống? Rút ra ý nghĩa thực tiễn? Liên hệ trách nhiệm sinh viên?